Spring over hovedmenu

Covid-19 retningslinjer

24-02-2021

Nye retningslinjer for gennemførelse af fysiske møder i Arbejdsmarkedets Hus

Fra den 1. marts 2021 vil der som udgangspunkt blive afholdt fysiske retsmøder i Arbejdsretten, tjenestemandsretterne og Afskedigelsesnævnet mv. Parterne opfordres fortsat til at overveje, om det er muligt og forsvarligt at behandle en sag på skriftligt grundlag, som et telefonmøde eller via video, og i givet fald kontakte sekretariatet herom, således at vedkommende retsformand kan forholde sig hertil.

Gennemførelse af fysiske møder i Arbejdsretten, tjenestemandsretterne og Afskedigelsesnævnet mv. sker fortsat i lokaler, der er indrettet således, at retsmøderne kan afholdes under behørig hensyntagen til de gældende sundhedsfaglige anbefalinger, herunder afstandskravet på 2 meter og anbefalingen om 7,5 m2 gulvareal pr. person. Retningslinjerne er nærmere beskrevet i ”Genåbningsplanen” fra april 2020.

Genåbningsplanen kan læses her

Det gælder fortsat, at alle brugere i Arbejdsmarkedets Hus skal bære mundbind/visir, når man færdes indendørs på fællesarealer med publikumsadgang og i sekretariatet. Det samme gælder de ansatte, når de opholder sig på fællesarealerne, hvis de ikke kan holde den nødvendige afstand til brugerne. Undtaget fra krav om brug af mundbind er børn under 12 år og personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. Husk at medbringe eget mundbind/visir. Hvis en bruger ikke bærer mundbind/visir, kan vedkommende blive nægtet adgang til Arbejdsmarkedets Hus eller blive anmodet om at forlade huset. Ordningen med mundbind/visir gælder som udgangspunkt ikke under møderne. 

Ansatte, advokater, parter eller andre personer, der er smittede eller har symptomer, der kunne tyde på COVID-19, må ikke møde i Arbejdsmarkedets Hus. Det gælder også, hvis det kun er milde symptomer. Bliver en person, der har mødt i Arbejdsmarkedets Hus, konstateret smittet med COVID-19, anmodes vedkommende om telefonisk at underrette sekretariatet herom hurtigst muligt.

Henvendelse til Arbejdsmarkedets Hus kan ske til aretten@arbejdsretten.dk eller på telefon 7214 2011 (Iben Hvass Birkebæk) eller telefon 33 67 38 13 (Jette Rasmussen) eller telefon 40 30 92 09 (Steen Jensen).